Guangming Online> Pet

Plateau pikas seen by lakeside on Qinghai-Tibet plateau

CHINA-TIBET-WILDLIFE-PLATEAU PIKA (CN)

A plateau pika (Ochotona curzoniae) forages by a lakeside on the Qinghai-Tibet plateau in Maizhokunggar County, southwest China's Tibet Autonomous Region, July 6, 2019. (Xinhua/Zhou Jinshuai)

[ Editor: Shi Ruoqi ]