Guangming Online> Pet

White-eye searches for nectar from plum blossoms in Fuzhou

CHINA-FUJIAN-BIRD (CN)

A white-eye searches for nectar from plum blossoms in Fuzhou, southeast China's Fujian Province, Feb. 12, 2019. (Xinhua/Jiang Kehong)

[ Editor: zyq ]