Guangming Online> Odd

Pattern of dragon robe seen in cole flower field in E China's Nanjing

Aerial photo taken on April 8, 2018 shows a pattern of dragon robe in a cole flower field in Changjiangyu Village in Nanjing, east China's Jiangsu Province. (Xinhua/Li Bo)

[ Editor: Zhang Zhou ]